CBS publiceert eerste cijfers beleidsinformatie jeugd


dreamstimefree_141084

In het eerste kwartaal van 2015 kregen 233 duizend jongeren jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Dit zijn de eerste voorlopige CBS-cijfers sinds de overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten.

Sinds 1 januari zijn gemeenten  verantwoordelijk voor de levering van jeugdhulp. Daarom is het belangrijk dat gemeenten en Rijk beschikken over goede beleidsinformatie. 

CBS: Jeugdhulpcijfers  

CBS levert elk half jaar cijfers over de stand van zaken in de jeugdhulp, die belangrijke beleidsinformatie voor gemeenten en het Rijk leveren. CBS heeft eind juli een eerste rapportage uitgebracht over de eerste drie maanden met informatie over jongeren in jeugdzorg:    

  • 85 procent van de jongeren kreeg jeugdhulp
  • 12 procent van de jongeren kreeg jeugdbescherming
  • 3  procent van de jongeren kreeg jeugdreclassering
  • 1 op de tien jongeren kreeg meer dan een van deze vormen van jeugdhulp

CBS levert jaarlijks in april en oktober cijfers over de stand van zaken in de jeugdhulp. Dit gebeurt via StatLine, de database van CBS. De volgende rapportage verschijnt dus in oktober. Voor gemeenten is dit waardevolle informatie, want zij kunnen de beleidsinformatie gebruiken voor de ontwikkeling van jeugdbeleid op gemeentelijk niveau.

VNG, VWS & CBS: www.waarstaatjegemeente.nl 

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) en directieraadsvoorzitter Kriens (VNG) hebben een contract afgesloten met het CBS om beleidsinformatie Jeugd ook te ontsluiten via www.waarstaatjegemeente.nl 

Via deze monitor krijgen gemeenten in 2015 inzicht in de gemeentelijke praktijk van het sociaal domein. VNG en KING ontwikkelen deze monitor samen met gemeenten.

  • De monitor komt in augustus beschikbaar via Waarstaatjegemeente.nl.
  • De cijfers komen ook beschikbaar via StatLine, de databank van het CBS.
Minder administratieve lasten

Doordat we als gemeenten de informatieverzameling gezamenlijk doen, wordt de administratieve lastendruk voor instellingen kleiner. Gemeenten hoeven immers niet alle informatie apart uit te vragen. De indicatoren van de monitor helpen gemeenten te sturen, beleid te (her)formuleren en prestaties te vergelijken op gemeenteniveau en vaak ook op wijkniveau. 

Informatiebijeenkomsten voor gemeenten

CBS en VNG organiseren 4 werkateliers om beleidsambtenaren wegwijs te maken in StatLine en beschikbare tabellen over beleidsinformatie Jeugd. Na het werkatelier kunnen de deelnemers zelf aan de slag om de beleidsinformatie uit Statline in te zetten voor hun eigen beleidsprocessen. 

 


Bron: VNG


Lees meer >>

Agenda