Herregistratie

We zetten de spelregels omtrent de herregistratie voor jou op een rijtje, Lees deze regels goed door, dit kan vervelende situaties voorkomen.

Alle NFG-registerleden dienen tweejaarlijks een herregistratie aan te vragen. Dit doen zij allemaal op hetzelfde moment, telkens uiterlijk voor 15 december 2024, 2026 etc. Dit gebeurt digitaal via het ledengedeelte van onze website. Wij raden je dringend aan om gedurende het hele jaar de door jou gevolgde activiteiten of gelezen vakboeken (maximaal 2) in te voeren in het herregistratiesysteem. Hiermee komt jouw, maar ook onze, administratieve werklast niet geheel aan het einde van de registratieperiode te liggen. 

Je kunt zelf via de website inzien wanneer de door jou ingevoerde activiteiten zijn gecontroleerd en goedbevonden of afgewezen. Indien de activiteit is afgekeurd, dan melden wij de reden hiervan. Meestal is het zo dat het bewijsstuk niet leesbaar of geldig is.

Wanneer je de herregistratie aanvraagt, dien je aan te tonen dat je in de twee voorafgaande jaren (bij)scholing hebt gevolgd, hebt deelgenomen aan super- en/of intervisie en dat je vakliteratuur hebt gelezen. Op alle 3 genoemde onderdelen dien je voldoende punten te behalen. Wanneer je nog geen twee volledige jaren bij de NFG bent geregistreerd, mag je de punten naar rato berekenen. Ook dan geldt dat je wel de herregistratie moet aanvragen, zelfs als je b.v. nog maar 4 maanden bij ons bent geregistreerd. Kijk dus altijd goed naar de geldigheidsdatum van je licentie. 

Want je aanvraag voor herregistratie dient uiterlijk op 15 december voor de vervaldatum van je licentie volledig in ons bezit te zijn. Indien wij je aanvraag voor herregistratie niet tijdig of volledig ontvangen, kunnen wij niet garanderen dat je op tijd jouw nieuwe licentie krijgt. Je huidige licentie is altijd geldig t/m 31 maart. In de periode tussen aanvraag herregistratie (15 december) en vervaldatum licentie (31 maart) kijken wij alle aangevraagde herregistraties na. Dit is een handmatige klus en neemt daardoor veel tijd in beslag.

Bij tijdige aanvraag herregistratie ontvang je dus voor 31 maart een nieuwe licentie. Het niet indienen van de aanvraag voor herregistratie betekent niet dat je geen contributie aan de NFG verschuldigd bent. Voor de consequenties van het niet (tijdig) indienen van de aanvraag verwijzen wij je naar ons huishoudelijk reglement. De meest recente versie hiervan vind je onder de "downloads" op je persoonlijke NFG-pagina (na inloggen op onze website). 


De gevolgde activiteiten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

Minimale Algemene bij- en na(scholing) per jaar

 • Elk registerlid dient zich te scholen om vakkennis te verdiepen / verbreden.
 • De bij- en nascholing is (aantoonbaar) op HBO-niveau.
 • De doelgroep van de scholing is de (NFG-)hulpverlener. 
 • Wij geven de voorkeur aan geaccrediteerde bij- en nascholing.
 • Je krijgt 2 punten per dagdeel voor gevolgde scholing. 1 volledige lesdag levert dus 4 punten op. 
 • Een dagdeel bestaat uit minimaal 2,5 uur (maar kan dus ook uit 3 of 4 uur bestaan). 
 • Volg je scholing die korter duurt dan 2,5 uur, dan mag je meerdere scholingen samenvoegen tot één activiteit. Kom je daarmee aan (minimaal) 2,5 uur en voldoet de scholing aan de overige genoemde voorwaarden, dan kun je hier wel punten voor krijgen.
 • Ben je geregistreerd in de vakgroep VPMW of VIG (erkend door de zorgverzekeraars) dan dien je 12 algemene scholingspunten te behalen (= 3 lesdagen) en 4 PSBK-/MBK*-scholingspunten (zie verderop). Je mag ook meer PSBK-/MBK*-scholingspunten behalen en dit in mindering brengen op de algemene scholingspunten. 
 • Ben je geregistreerd in het OTR of Coachregister, dan dien je per jaar 16 algemene scholingspunten te behalen (dit mogen ook PSBK-/of MBK-scholingspunten zijn)
 • Voor thuisstudies gelden de studiebelastingsuren zoals door het scholingsinstituut is aangegeven.
 • Als bewijsstuk geldt een presentielijst, diploma, certificaat en/of ondertekende verklaring docent/organiserende instantie. Het moet voor ons onomstotelijk vast staan dat JIJ daadwerkelijk hebt deelgenomen aan de activiteit.
 • Voer alleen pdf-, jpg- of wordbestanden in. Overige bestanden kunnen wij niet lezen. 
 • Een programma, flyer, print van een website, factuur, Word-document zonder handtekening of eigen opgestelde verklaring etc. is géén bewijsstuk. Ook een bewijs van inschrijving wil niet zeggen dat je naar de scholing bent geweest / dat je hebt deelgenomen aan de scholing. 
 • Scholing op het gebied van zelfontwikkeling, zelfontplooiing, healing (paranormaal), reading, gebedsgenezing etc. levert geen punten op. Ook aan retraites geven wij géén punten. 
 • Buitenlandse scholing levert alléén punten op als er een Nederlandse accreditatie is van b.v. CPION, SNRO, NIP of BAMW. Twijfel je hierover, raadpleeg dan het NFG-secretariaat. 

Minimale PSBK-/MBK*-bijscholing (alleen wanneer je geregistreerd bent in de vakgroep VPMW of VIG) per jaar

 • Per jaar dien je minimaal 4 punten (= 1 lesdag) geaccrediteerde PSBK-/MBK*-bijscholing te volgen. Dit is een eis van de zorgverzekeraars. Meer informatie hierover én welke scholing wij erkennen lees je hier
 • Volg je meer PSBK-/MBK*-scholing, dan mag je dit in mindering brengen op de algemene scholing. 
 • De scholing wordt gegeven door een scholingsaanbieder die ook de opleiding PSBK/MBK* mag geven welke voldoet aan de PLATO-eindtermen. Let op! Er zijn dus maar een beperkt aantal scholingen die wij erkennen. Twijfel je of jouw opleiding voldoet. Informeer dan bij het NFG-secretariaat
 • Voer alleen pdf-, jpg,- of wordbestanden in. Overige bestanden kunnen wij niet lezen.

  *Haptotherapeuten, psychomotorisch therapeuten en VIG-geregistreerden mogen ook MBK-bijscholing volgen. Alle overige therapeuten dienen PSBK-bijscholing te volgen.

Minimale Super- en/of intervisie per jaar

 • Per jaar dien je minimaal 12 punten te behalen op het gebied van intervisie en/of supervisie.
 • Je krijgt 1 punt per uur. Je dient dus minimaal 12 uur intervisie en/of supervisie op jaarbasis te volgen.
 • Een intervisiegroep bestaat uit minimaal 3 personen, dit hoeven geen NFG-registerleden te zijn.
 • Intervisie via beveligd videobellen is toegestaan. 
 • Als bewijs upload je het intervisieformulier welke je vindt op onze website onder "downloads".
 • Bovengenoemd formulier dient volledig ingevuld en door een intervisiegenoot ondertekend te zijn.
 • Uit het bewijsstuk moet blijken hoeveel uur je hebt deelgenomen aan intervisie of hoeveel uur supervisie je hebt gehad.
 • Een nota van een supervisor geldt ook als bewijsstuk wanneer uit de nota duidelijk blijkt dat het om supervisie gaat en ook om hoeveel uur.
 • Een nota van een supervisor waarop b.v. "consult" is vermeld, geldt niet als bewijsstuk.
 • Ook kun je je supervisor vragen om een verklaring te ondertekenen. Een formulier hiervoor tref je aan bij de "downloads" na inlog op onze website. 
 • Voer alleen pdf-, jpg- of wordbestanden in. Overige bestanden kunnen wij niet lezen. 


Vakliteratuur per jaar

 • Per jaar lees je 2 vakboeken.
 • Elk boek levert je 1 punt op.
 • Bewijsstukken zijn: aankoopbewijzen, leenbewijzen van de bibliotheek of een kopie voor en eventueel achterzijde van het boek. Lees je het boek op de e-reader, dan volstaat een printscreen van de voorzijde van het boek. Geeft de e-reader aan dat je het boek hebt gelezen, dan kun je ook hiervan een printscreen maken. 
 • Voor deze categorie krijg je maximaal 2 punten. Het invoeren van meer dan 2 boeken heeft geen zin. Het levert je geen extra punten op en kost je alleen maar meer tijd/werk.
 • Voer alleen pdf-, jpg- of wordbestanden in. Overige bestanden kunnen wij niet lezen.


Samenvatting

 • Per jaar volg je minimaal 4 dagen (of 8 dagdelen) bijscholing (voorwaarden zie hierboven).
 • Ben je geregistreerd in de vakgroep VPMW of VIG dan heeft van deze 4 dagen minimaal 1 dag een accreditatie op het onderdeel PSBK. 
 • Je hebt per jaar minimaal 12 uur intervisie en/of supervisie (voorwaarden zie hierboven).
 • Je leest per jaar 2 vakboeken (voorwaarden zie hierboven).


Meenemen punten
Het is de bedoeling dat je jaarlijks je punten behaalt zoals hierboven beschreven. Mocht het nodig zijn, dan kún je binnen het registratieblok van twee jaar schuiven met de punten. Dat kan dus binnen het blok 2023/2024 en ook weer in het blok 2025/2026. Teveel behaalde punten in 2024 kun je niet meenemen naar het volgende blok 2025/2026. Nadat wij de herregistratie hebben beoordeeld en jij je nieuwe licentie krijgt, sluiten wij dit blok af. 

Wat moet je doen?
Log in op je persoonlijke NFG-pagina met het bij ons bekende mailadres en je wachtwoord. Ben je jouw wachtwoord vergeten, dan kun je dit via de site opnieuw opvragen.

Controleer altijd je privé- en praktijkgegevens. Indien nodig kun je deze aanvullen/aanpassen.

Vervolgens ga je naar het blauwe tabblad herregistratie en kies je voor "activiteit toevoegen". Hierna kun je het jaartal aangeven waarin je de activiteit hebt gevolgd en kies je voor  algemene (bij)scholing, bijscholing PSBK/MBK, super- en/of intervisie of vakliteratuur. Voer altijd de scholing- en intervisie in onder het jaartal waarin dit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Mocht er in een bepaald jaar een overschot zijn en in een andere jaar een tekort, dan verrekenen wij dit met elkaar. 

Vervolgens dien je de overige gevraagde gegevens in te vullen en een bewijsstuk te uploaden. Let op! Wij kunnen alleen jpg-, pdf-, docx-, gif- en png-bestanden inlezen. Heic-bestanden (Apple) kunnen wij niet lezen. Als slot kies je voor "opslaan" en wacht je tot je een overzicht ziet van de door jou ingevulde gegevens inclusief het puntenaantal dat dit oplevert. Keer nooit zelf terug naar de vorige pagina. De upload zal stoppen en het bewijsstuk zal voor ons niet zichtbaar zijn. Hierna kun je de volgende activiteit toevoegen en herhaal je de stappen zoals hiervoor benoemd.

Zodra je een activiteit hebt ingevuld staat hierachter een oranje vinkje. Dit betekent dat de medewerkers van de NFG de activiteit nog moeten nakijken. Wanneer dit is gebeurd, zal het vinkje groen (= goedgekeurd) of rood (= afgekeurd) kleuren. Mocht de activiteit zijn afgekeurd, dan kun je met je muis op het rode vinkje gaan staan. De reden van afkeuring zal in beeld verschijnen. Ingevoerde activiteiten kunnen wij het hele jaar nakijken mits onze overige werkzaamheden dit toelaten. Het kan dus zijn dat jij lange tijd een oranje vinkje ziet staan. Duurt dit je te lang, dan kun je altijd een verzoek tot tussentijds nakijken indienen bij het NFG-secretariaat. 

Heb je alle activiteiten van de laatste 2 jaar ingevoerd dan kun je de aanvraag naar ons toesturen. Je beantwoordt de laatste vragen die op de pagina staan vermeld en kiest voor "verzenden". Wij krijgen dan een seintje dat jouw aanvraag compleet is en zullen de aanvraag zo spoedig mogelijk nakijken. 

Licentie
Je huidige licentie is altijd geldig t/m 31 maart. Dit geeft de NFG  de tijd om tussen 15 december en 31 maart alle aangevraagde herregistraties in behandeling te nemen. Wij zorgen er voor dat je voor 31 maart een nieuwe licentie ontvangt mits je de aanvraag voor herregistratie volledig hebt ingediend voor 15 december in het voorafgaande jaar.

Vragen?
Stel deze bij voorkeur per e-mail. Je kunt ze sturen naar info@de-nfg.nl of officemanager@de-nfg.nl. Wil je ons toch liever persoonlijk spreken? Op de contactpagina zie je onze bereikbaarheid. 
Agenda