Zo gaan verzekeraars om met fraude


rekenmachine

Helaas is fraude binnen de zorgsector aan de orde van de dag. Elke zorgverzekeraar heeft daarom een actieve fraudeafdeling en ook de NFG wordt af en toe door zo'n afdeling benaderd met vragen over een NFG-geregistreerde.
Wanneer de NFG vermoedens heeft van fraude zullen wij niet schromen de zorgverzekeraar te benaderen om een onderzoek in te stellen. Fraude schaadt de NFG, de gehele branche en uiteindelijk ook de hulpverlener.

Ook ONVZ heeft een actieve fraude-afdeling welke ongeveer op dezelfde manier werkt als fraude-afdelingen bij andere zorgverzekeraars.

Van de website van ONVZ:

Waarom heeft ONVZ een fraudebeleid?
Dat er gefraudeerd wordt met zorggeld is helaas een realiteit. Wanneer iemand opzettelijk ONVZ benadeelt om er zelf (financieel) beter van te worden, schaadt dat u en ons. Fraude verhoogt namelijk onnodig de kosten voor de gezondheidszorg en de zorgpremie. ONVZ streeft er naar  om fraude zoveel mogelijk te voorkomen en zo nodig te bestrijden.

Wat verstaan we onder fouten en fraude?
Door bijvoorbeeld ingewikkelde regelgeving, onvoldoende bewustzijn of kennis, kunnen verzekerden en zorgaanbieders fouten maken in de declaraties. Fouten maken is menselijk en als we ze maken, doen we dat niet opzettelijk. Na ontdekking doen we er vaak alles aan om de fout te herstellen.

Frauderen is een ander verhaal. Hier spreken we niet van een fout, maar van het opzettelijk en doelbewust in strijd met de regels handelen om er zelf (financieel) beter van te worden. Voorbeelden van fraude zijn:

  • het bedrag op de zorgnota wordt verhoogd.
  • een zorgaanbieder declareert altijd de duurste behandelingen.
  • behandelingen worden op naam van een gezinslid gedeclareerd.
  • behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden als verzekerde zorg gedeclareerd.
  • misleiding, door het achterhouden of onjuist doorgeven van informatie met als gevolg dat er door de verzekeraar een hogere dekking wordt verleend.

Wat als fraude vaststaat?
ONVZ accepteert fraude niet. Als uit onderzoek blijkt dat er fraude is gepleegd, neemt ONVZ – naast het (civielrechtelijk) terugvorderen van het fraudebedrag en de in het onderzoek gemaakte kosten – één of meer van de volgende maatregelen.

Waarschuwing
De lichtste maatregel is het geven van een waarschuwing.

Interne signalering
Naast het geven van een waarschuwing wordt de betreffende (rechts)persoon intern gesignaleerd. Dit is van belang om bij eventuele volgende fraudegevallen recidive vast te kunnen stellen.

Royement
ONVZ kan de beslissing nemen om de verzekering(en) van de frauderende verzekerde te beëindigen. Na beëindigen mag de fraudeur gedurende vijf jaar door ONVZ worden geweigerd.

Contractbeëindiging
In geval van fraude door een zorgaanbieder, kan het contract met de betrokken zorgaanbieder beëindigd worden.

Extern Verwijzingsregister (EVR)
De gegevens van de fraudeur kunnen worden geplaatst op de waarschuwingslijst van de Stichting Centraal Informatie Systeem en/of andere databanken. Zo waarschuwen we andere verzekeraars en wordt het voor de fraudeur moeilijk om zich ergens anders te verzekeren. Deze databanken vallen onder de privacywetgeving en zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Een EVR-registratie kan maximaal 8 jaar bedragen.

Verzoek tot straf-, bestuurs- en/of tuchtrechtelijke vervolging (aangifte)
ONVZ kan aangifte doen, zodat er mogelijk nog een straf-, bestuurs- en/of tuchtrechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd.

Hoe kunt u ons helpen?
U kunt ons helpen om betalingen van onterechte en frauduleuze declaraties tegen te houden of terug te vorderen. Wij vragen u om kritisch te kijken naar welke zorgkosten uw zorgaanbieder in rekening brengt. Bent u drie keer bij een zorgaanbieder geweest, maar u ziet op uw uitkeringsbericht de kosten van zes behandelingen staan, laat het ons weten. Wij gaan dan samen met u na wat er aan de hand is.
Wilt u een melding doen van een mogelijke onterechte of frauduleuze declaratie, dan kunt u dit meldingsformulier invullen. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met de door u verstrekte gegevens.


Bron: ONVZ.nl


Lees meer >>