Strengere regels voor zorgaanbieders door AVG


privacy vierkant

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) brengt ook voor zorgaanbieders nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee.

Door de nieuwe verordening gelden per 25 mei 2018 nieuwe regels over de informatieverplichting aan de patiënten en het werken met toestemming van de patiënt. Eén van die nieuwe regels is dat ook kleine zorgverleners in veel gevallen verplicht zijn om een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden. Veel regels over privacy blijven van kracht en worden door de nieuwe verordening op onderdelen versterkt.

Stel u bent zorgaanbieder, wat verandert er dan door de nieuwe verordening? Op de website van de Autoriteit Persoonsgegeven staan veelgestelde vragen over de AVG in het algemeen en over zorgaanbieders in het bijzonder. Enkele veelgestelde vragen met antwoorden:

Ben ik als kleine zorgaanbieder verplicht om een register van verwerkingsactiviteiten op te stellen?
Ook als kleine zorgaanbieder bent u in de meeste gevallen verplicht om een register van verwerkingsactiviteiten op te stellen. Dit komt omdat kleine zorgaanbieders doorgaans structureel bijzondere persoonsgegevens verwerken. Namelijk medische gegevens van hun patiënten.

Volgens de AVG bent u als organisatie met minder dan 250 werknemers verplicht om een register op te stellen wanneer u persoonsgegevens verwerkt:

  • die een hoog risico inhouden voor de rechten en vrijheden van de personen van wie u persoonsgegevens verwerkt en/of
  • waarvan de verwerking niet incidenteel is en/ofd
  • ie vallen onder de categorie bijzondere persoonsgegevens.


Hoe verhoudt de AVG zich tot het beroepsgeheim en de Wgbo?
De AVG brengt geen veranderingen met zich mee voor het medisch beroepsgeheim. De regels uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) blijven bestaan naast de AVG.

Zorgaanbieders zijn dus onder de nieuwe verordening gebonden aan zowel de regels over het medisch beroepsgeheim als de regels van de AVG. Als zorgaanbieder mag u straks bijvoorbeeld alleen gegevens aan een derde verstrekken als dat mag op grond van de AVG én als u een grond heeft om het medisch beroepsgeheim te doorbreken.

Aanvulling bestuur NFG
De NFG is al sinds dat het bekend werd dat er nieuwe privacyregels komen, bezig met deze complexe materie. We zijn op dit moment druk met het afronden van de bouw van een systeem waar NFG-registerleden gebruik van kunnen maken. Wij zullen ervoor zorgen dat alles klaar is voor 25 mei 2018 zodat onze registerleden zullen voldoen aan de nieuwe privacyregels. 


Bron: technologischeontwikkeling.nl


Lees meer >>

Agenda