Terug

t.a.v.  

Opgesteld op


Een leerinstrument voor u en voor de NFG

Visitatie is een leerinstrument dat beoogt de kwaliteit van het werk van de NFG als beroepsorganisatie te verbeteren. Het is een gestructureerde methode gericht op het toetsen van de bedrijfsvoering enerzijds en de competenties (kennis/kunde/ervaring) van de hulpverlener anderzijds aan wettelijke en andere van toepassing zijnde criteria.

Verbetering van de kwaliteit

Als hulpverlener kun je de uitkomst van de visitatie gebruiken om de kwaliteit van je dienstverlening te verhogen; dat er verbeteringsideeën naar voren komen. Zodanig dat de cliënt vertrouwen zal blijven stellen in het werk van de hulpverlener als psychosociaal werkende. Voor de NFG geeft het een inzicht hoe de kwaliteit van de hulpverleners in de praktijk vertaald is door middel van meetbare punten, en de NFG kan de uitkomsten weer gebruiken om beleid te maken c.q. te herformuleren.

Het rapport

Hieronder volgt het Quickscan / Visitatierapport dat is opgesteld op door de visiteur van de NFG. Heeft u vragen over dit rapport of bevat het informatie die niet (meer) kloppend is? Neem dan contact op met de kwaliteitsmanager van de NFG, Ben de Kuijer: kwaliteitsbeheer@de-nfg.nl

1

Algemene vragen 

De hulpverlener: Binnen is dagen werkzaam. Gemiddeld ziet hij  cliënten per week. Inmiddels heeft jaren ervaring als hulpverlener. Op dit moment werkt hij: .

Collega hulpverleners: 

Verzekeringen: 

Herkenbaarheid: 

Zichtbaarheid van NFG-licentie en/of diploma's: 

Vermelding van NFG-registratie: 

Wkkgz: 

2

Website 

De website van de praktijk is:

AGB-codes: 

Behandelmethoden (werkvormen): 

Vergoedingsmogelijkheden: 

Opleidingen: 

NFG-logo

NFG-registratie: 

3

Bereikbaarheid


Informatie over bereikbaarheid: 

telefoon

Telefonische bereikbaarheid: 

e-mail

E-mail: 

Start behandeling: Cliënten kunnen in behandeling worden genomen:

Waarnemingsregeling: 

4

Accomodatie

9

Behandeling - informatieverstrekking

De cliënt (en/of ouders) wordt geïnformeerd over:

Tarieven:

Gemiddelde duur van de behandeling:

Vergoedingsmogelijkheden:

Informatie over de kosten en vergoedingsmogelijkheden

De cliënt (en/of ouders) wordt geïnformeerd over de kosten en vergoedingsmogelijkheden:

Op de website van de praktijk:

In de cliëntenbrochure:

Mondeling (bijvoorbeeld bij het intakegesprek):


Informatie over de werkzaamheden

De hulpverlener geeft uitleg over de werkzaamheden:

Telefonisch, nog vóór het intake-/ kennismakingsgesprek:

En/of bij het intake-/ kennismakingsgesprek:

Kosten intakegesprek

10

Behandeling - cliëntendossier

Voor de vastlegging van persoonsgegevens in het cliëntendossier gelden diverse wetten en regels. De hulpverlener is bekend met/ werkt volgens de regelgeving van:

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO):

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz):

Cliëntendossier

11

Gegevens in cliëntendossier

Welke van de volgende gegevens zijn er in het cliëntendossier opgenomen?

Personalia cliënt:

Achtergrondinformatie:

Klachten/ hulpvraag:

Ziektehistorie:

Behandelhistorie:

Burger servicenummer (BSN):

Behandelplan:

Behandeldoelen:

Data consulten:

Contact met verwijzers:

12

Beveiliging cliëntendossier

 

Opslag en vernietiging

Na de bewaarperiode of op verzoek van de cliënt worden de dossiers vernietigd

Inzage

13

Behandeling - evaluatie van de hulpverlening

Evaluatie: 

Follow-up: 

Vragenlijst: 

Verwijzer: 

14

Behandeling - wachttijd en doorverwijzen

Wachtlijst: 

Doorverwijzen: 

Rapportage naar verwijzer: 

15

Behandeling - spoedgevallen en meldcode

Spoedgevallen: 

Meldcode: 

Signaleringslijst: 


Collegiale consultatie: 

16

Overige vragen - klachten

 

17

Overige vragen - facturen

Op de facturen van de hulpverlener zijn de volgende gegevens vermeld:

Registratienummer NFG:

Registratienummer RBCZ:  

Factuurdatum en behandeldatum/ -data:

Factuurnummer:  

Adres- en contactgegevens (NAW) cliënt:

Geboortedatum cliënt:  

BSN cliënt:

Adres- en contactgegevens hulpverlener:  

AGB-code zorgverlener:

AGB-code praktijk:

Licentienummer(s) van overige beroepsverenigingen:

Kamer van Koophandel nummer:  

BTW-nummer:

IBAN-rekeningnummer:  

Voor facturen van Coöperatie VGZ de prestatiecode:

Opmerkingen en bevindingen

Visiteur

Verbeterpunten

Wanneer er verbeterpunten naar voren komen bij de visitatie zal de visiteur van de NFG één maand na verzending van dit rapport contact met u opnemen. Er wordt dan besproken hoe u de verbeteringen heeft doorgevoerd in uw werkwijze. Het gaat daarbij om:

Icon - important - mini


Opmerkingen van de visiteur:

Bevinding van de visiteur:

De visitatie is afgerond met de beoordeling:

Visitaties worden uitgevoerd in opdracht van:

Kwaliteitsbeheer NFG

Ben de Kuijer

kwaliteitsbeheer@de-nfg.nl

NFG-logo
Agenda