Positieve effecten ADHD-medicijnen op schoolprestaties overschat


school vierkant

Medicatie voor kinderen met ADHD heeft positieve invloed op het gedrag maar niet of nauwelijks op schoolprestaties. Dat blijkt uit een nieuwe studie van klinisch neuropsychologen van de Vrije Universiteit Amsterdam waarin zij 37 jaar onderzoek analyseerden. Zij adviseren daarom behandelaren om medicatie niet voor te schrijven met als doel schoolprestaties te verbeteren. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift European Child & Adolescent Psychiatry.

Ze­ven­tig pro­cent van de kin­de­ren met ADHD heeft baat bij me­di­ca­tie als het gaat om het ver­min­de­ren van be­ken­de klach­ten als aan­dachts­pro­ble­men, hy­per­ac­ti­vi­teit en im­pul­si­vi­teit. Me­thyl­feni­daat – de werk­za­me stof in me­di­cij­nen zoals zoals Ri­ta­lin of Con­cer­ta - zorgt er­voor dat de pro­duc­ti­vi­teit van re­ke­nen met 8% toe­neemt en de nauw­keu­rig­heid van het re­ke­nen met 3%. Het leidt niet tot ver­be­te­rin­gen in de nauw­keu­rig­heid van het lezen. De ver­be­te­rin­gen in school­pres­ta­ties zijn klein ver­ge­le­ken met ver­be­te­rin­gen in het ge­drag.
 
Kli­nisch neu­ro­psy­cho­loog Anne Fleur Kor­te­kaas-Rij­laars­dam: “Kin­de­ren met ADHD heb­ben vaak een ach­ter­stand in lezen en re­ke­nen. De ef­fec­ten van me­di­ca­tie zijn te klein om er voor te zor­gen dat kin­de­ren met ADHD op het ni­veau van hun leef­tijds­ge­no­ten gaan pres­te­ren. Voor be­han­de­la­ren is het daar­om bij het voor­schrij­ven van me­di­cij­nen voor ADHD be­lang­rijk om te weten dat de ef­fec­ten op school­pres­ta­ties klein zijn. Een ou­der­trai­ning en/of een com­bi­na­tie van ou­der- en leer­kracht­trai­ning heeft een po­si­tie­ver ef­fect op school­pres­ta­ties, maar meer on­der­zoek is nodig om dit te be­ves­ti­gen. Het is be­lang­rijk dat be­han­de­la­ren, zoals huis­art­sen, de vaak hoge ver­wach­tin­gen van ou­ders en leer­krach­ten over de ef­fec­ten van me­di­ca­tie op school­pres­ta­ties bij­stel­len.”

Eer­der me­di­cij­nen dan the­ra­pie
Kor­te­kaas-Rij­laars­dam: “Uit het rap­port van de Ge­zond­heids­raad van 2014 komt naar voren dat het aan­tal kin­de­ren tus­sen de 4-18 jaar dat me­thyl­feni­daat kreeg voor­ge­schre­ven sinds 2003 is toe­ge­no­men van 1% naar ruim 4%. Bij de be­han­de­ling van milde tot matig ern­sti­ge ADHD moe­ten de be­han­de­la­ren eerst kij­ken naar een psy­cho­so­ci­a­le aan­pak van pro­ble­men, voor­dat zij op me­di­ca­tie over­gaan. Uit onze re­sul­ta­ten blijkt dat de be­han­de­laars te­rug­hou­dend moe­ten zijn met het voor­schrij­ven van me­di­ca­tie wan­neer ze zien dat de na­druk ligt op de aan­pak van te­rug­lo­pen­de school­pres­ta­ties.”

ADHD 
De ont­wik­ke­lings­stoor­nis At­ten­ti­on-De­fi­cit Hy­per­ac­ti­vi­ty Dis­or­der (ADHD) wordt ge­ken­merkt door on­op­let­tend­heid, hy­per­ac­ti­vi­teit en im­pul­si­vi­teit . Deze symp­to­men zijn voor­al zicht­baar bij pro­ble­men in school­pres­ta­ties zoals la­ge­re cij­fers, dou­blu­res en ver­hoog­de school­uit­val. Sto­rend ge­drag in de klas in com­bi­na­tie met te­rug­lo­pen­de school­pres­ta­ties is een be­lang­rij­ke reden voor ou­ders en leer­krach­ten om de dia­gno­se ADHD te laten stel­len en voor be­han­de­ling bij een zorg­in­stel­ling in aan­mer­king te komen. Me­thyl­feni­daat wordt het meest voor­ge­schre­ven bij ADHD in Ne­der­land. 


Bron: vu.nl


Lees meer >>