Langdurige GGZ gestart in de WMO


decentralisatie

De overheveling van de financiering van een deel van de langdurige ggz van het Rijk naar gemeenten is sinds januari 2015 een feit. De eerste monitor van 2015 over de voortgang Wmo van GGZ Nederland en de RIBW Alliantie laat zien dat de langdurige ggz de eerste fase van de transitie goed heeft doorstaan. Over continuïteit van zorg en ondersteuning voor cliënten zijn afspraken gemaakt. Ook toonden gemeenten zich bereid om noodoplossingen te bedenken, zoals bevoorschotting, zodat de zorg voor mensen zo min mogelijk in gevaar komt. Er is, zowel op landelijk als lokaal niveau, hard gewerkt om de overgang goed te laten verlopen.

Werk te verzetten
Toch laat de monitor zien dat er de komende tijd nog wel werk te verzetten valt. Zo maakt de structuur van veel gesloten contracten onduidelijk hoeveel zorg en ondersteuning daadwerkelijk geleverd gaat worden. Ook is er sprake van forse tariefs- en volumekortingen o.a. vanwege onduidelijkheid over budgetten en cijfers. Die onduidelijkheid bestaat er met name over de budgetten voor beschermd wonen. Deze zorgvorm is zonder korting overgegaan van het Rijk naar gemeenten. GGZ Nederland is dan ook blij dat er (zoals het zich nu laat aanzien) een nieuw onderzoek komt naar de omvang en de verdeling van het budget over verschillende gemeenten.

Andere onderwerpen die aandacht vragen zijn bijvoorbeeld dat de toegang tot de langdurige ggz in de Wmo nog niet in alle regio’s goed geregeld is, en dat het zorgaanbod onder druk staat. De inloopfunctie ggz en dagbesteding dreigen in 2016 zelfs te verdwijnen. Een zinvolle dagbesteding is volgens GGZ Nederland echter cruciaal om de ingezette koers van beddenafbouw te realiseren. Zorgaanbieders wijzen hierbij op het risico van verwaarlozing, terugval, toename crisisopname en toename veiligheidsrisico’s indien op lokaal niveau niet kan worden voldaan aan de zorgbehoefte van deze kwetsbare groep.  Ggz-aanbieders geven verder aan dat ze te maken hebben met heel veel verschillende eisen van gemeenten op het gebied van kwaliteit, registratie, declaratie en verantwoording. Die veelheid komt de zorg niet ten goede, maar leidt tot extra administratieve lasten en financiële risico’s.

Het is belangrijk deze aandachtspunten op te lossen om patiënten en cliënten goede zorg te  blijven bieden. GGZ Nederland doet dit graag in samenwerking met partners, zoals de VNG en het ministerie van VWS. 

Wmo 2015
Per 1 januari valt een deel van de langdurige ggz onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Dat is wettelijk geregeld in de Wmo 2015. Gemeenten financieren op ggz gebied voor hun inwoners beschermd wonen, algemene voorzieningen (zoals dagbesteding en inloop-ggz) en maatwerk voorzieningen (zoals individuele begeleiding).


Bron: GGZ Nederland


Lees meer >>

Agenda